Ana Sayfa
Hakk?m?zda
?r?nler
Sertifikalar?m?z
Hedefler
?irketimizden
?nsan Kaynaklar?
?leti?im
ENGLISH
DEUTSCH
?r?nlerimiz

?irketimizde EPDM, EVA, Panafleks, Dynafix, PE conta ?retimi ve sat???, Yar? S?v?(Mastik vb.) Conta ?ekillendirilmesi ve ?retimi yap?lmaktad?r

S?nger Bant ve Contalar, ?s?, ses, darbe, su, toz yal?t?m? ve ba?lant? amac?yla kullan?l?rlar. Kullan?m alanlar?na g?re farkl? cins ve ?zellikteki kapal? ve a??k g?zenekli s?ngerler, bu kullan?m alanlar?na g?re uygun bir yap??kanla desteklenerek ?retilmektedirler. ?zellikle, ilgili kullan?m alanlar?nda ileri d?zeyde ihtiya? giderici olmas?, s?nger bant ve contalar? cazip hale getirmektedir.

Do?al a??k g?zenekli poli?retan s?nger band?n yan? s?ra, ?zellikle s?zd?rmazl?k ama?l? olarak Polietilen(PE), PVC, EPDM, EVA ve benzeri s?nger ta??y?c?l? bantlar da ?irketimizde ?retilmektedir. Bu bantlar?n uzun s?re sa?l?kl? bi?imde hizmet verebilmesi i?in band?n uygulama ortam?, ?al??ma ko?ullar? ve kullan?lan ta??y?c? s?ngerin cinsi dikkate al?narak bant i?in en uygun yap??kan tipleri se?ilmektedir.

S?nger bantlar s?nger tipine ba?l? olarak 1 mm'den 100 mm kal?nl??a kadar ve 2 mm'den 1000 mm geni?li?e kadar de?i?ik ?l??lerde ?retilebilmekte, yap??kans?z, tek taraf? yap??kanl? veya ?ift taraf? yap??kanl? olarak yap?labilmektedir. Kullan?m alanlar?na g?re sadece bantlar de?il ayn? zamanda silindirik, ?ember ?eklinde ve dairesel s?nger contalar ile ?e?itli e?iklikte ve ?ekilde contalar ?retilebilmektedir. ?retilen contalar hem p?r?zs?z hem de kullan?m alan?na tam uyum g?steren y?ksek kalite contalard?r.

S?nger ta??y?c?l? bantlar?n ba?l?ca kullan?m alanlar?:

 • ?n?aat ve Yap? Sekt?r?nde
  • ?at? ve cephe kaplama uygulamalar?nda
  • Pencere ve Kap?da ?s? yal?t?m? i?in
  • Demontabl ve al?? b?lme duvar profillerinde akustik ama?l? olarak
  • Muhtelif ama?l? pano ve ?elik kabin imalatlar?nda s?zd?rmazl?k bant? olarak
 • Otomotiv Sekt?r?nde
  • Otomotiv end?strisinde ?ok ama?l? s?zd?rmazl?k ve titre?im ?nleyici ve yap??t?r?c? olarak
  • Otomobillerde ayna contas?, kaportada dayan?kl?l?k artt?r?c? conta olarak
  • Her t?rl? kara ta??tlar?nda yal?t?m ama?l? olarak
 • Elektrik-Elektronik sanayisinde elektrik yal?t?m? ve s?zd?rmazl?k ama?l?, Mobilya sanayisinde birle?im yerlerinde s?zd?rmazl?k eleman? ve darbe ?nleyici olarak.

Yar? S?v? Contalar ve di?er ?r?nler i?in t?klay?n?z

Sipari? ve Bilgi i?in T?klay?n?z

Anasayfa | Hakk?m?zda | Di?er ?r?nler | Sertifikalar?m?z | Hedefler | ?irketimizden | ?leti?im | ENGLISH | DEUTSCH
Copyright © 2006 G?ler Yedek Par?a.T?m Haklar? Sakl?d?r.Designed by Emre
这个时候中医正骨就能应用到丰胸产品,正骨可以快速使得女性错乱的筋骨快速恢复原位。点按脊柱胸椎的部位丰胸食物,可以快速使得你自己自身侧弯的位置和变形的位置恢复粉嫩公主酒酿蛋。然后比如下垂的臀部也可以这样的丰胸方法